Warunki korzystania

Proszę uważnie przeczytać poniższe warunki korzystania (dalej 'Umowa') przed skorzystaniem z usług Appkone Oy. Niniejsza Umowa reguluje dostęp i korzystanie z usług świadczonych przez Appkone Oy. Korzystając z Usługi, zgadzasz się na warunki niniejszej Umowy.

Definicje

Appkone Oy — każdy publiczny serwis firmy Appkone Oy dostępny pod adresem wdroid.net, a także mobilna aplikacja „Recorder” (Android).

Użytkownik — każda osoba fizyczna, korzystająca z usług świadczonych przez Appkone Oy.

Zasada "As Is"

Usługa Appkone Oy (dalej: 'Usługa') jest świadczona na zasadach „As Is”, co oznacza, że Usługa jest świadczona w stanie, w jakim się znajduje, bez żadnych gwarancji, wyraźnych lub domniemanych. Nie składamy żadnych oświadczeń i nie udzielamy żadnych gwarancji co do dokładności.

Appkone Oy nie gwarantuje, że żadna usługa nie będzie działać bez błędów ani przerw, że usługa będzie spełniać Państwa oczekiwania lub wymagania, i że będzie bezpieczna w użyciu. Użytkownik korzysta z usługi na własne ryzyko.

Ograniczenie odpowiedzialności

Appkone Oy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty ani szkody wynikające z korzystania z Usługi, w tym, lecz nie tylko, straty z powodu utraty danych, utraty zysków, utraty reputacji biznesowej lub jakiejkolwiek innej szkody pośredniej lub bezpośredniej.

Użytkownik zgadza się, że Appkone Oy nie ponosi odpowiedzialności za działania ani zaniechania innych użytkowników Usługi, a także za treść i dokładność informacji zamieszczanych lub dostarczanych przez innych użytkowników.

Użytkownik zgadza się, że nie udzielamy żadnych porad prawnych, w tym porad dotyczących legalności korzystania z Usługi w jakimkolwiek kraju. Użytkownik zgadza się niezależnie ocenić zgodność z prawem i zgodność z prawem swojego kraju korzystania z Usługi.

Zmiany w niniejszym regulaminie

Appkone Oy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia. Zmiany wchodzą w życie od momentu ich opublikowania na stronie internetowej wdroid.net. Korzystając z Usługi po wprowadzeniu zmian, Użytkownik akceptuje zaktualizowaną wersję Regulaminu.